Det har blitt et økende fokus på forskning relatert til arbeidshelse, og faktorer som påvirker arbeidshelsa både positivt og negativt. Det nasjonale forskningsinstituttet innen arbeidsmiljø og arbeidshelse (STAMI) har sett på studier som har identifisert faktorer som bidrar til positive og negative effekter på arbeidsplassen. Både organisatoriske, fysiske og psykologiske, og mange av de varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass. Men det er flere kritiske faktorer som man ser påvirker alle arbeidsgivere og sykefraværet positivt eller negativt.

 1. (Negativ) Repetive bevegelser og bøyning av rygg og nakke
  Når det kommer til fysiske faktorer er denne ganske innlysende, men likevel vet vi at tusenvis av arbeidere blir sykemeldt hvert år på grunn av akkurat dette. I mange yrker er ikke spørsmålet om, men når de blir sykemeldt. Ofte er det på grunn av mangel på prosesser og systemer rundt tilrettelegging i det daglig arbeidet.
 2. (Negativt) Høye krav og lav kontroll
  Det er påvist at kombinasjonen av høye krav og lav kontroll øker sykefraværet betraktelig. Det bygger opp andre studier som viser at ansatte ønsker å være med å strukturere arbeidet sitt. Ofte er problemet mangel på gode systemer som involverer ansatte på en god måte, og man ender ofte med å bare diskutere rollen en til to ganger i året under medarbeidersamtalen.
 3. (Positivt) Inkluderende
  Det er sterke bevis på at høy grad av kontroll, med fokus på selvbestemmelse, variasjon og evneutnyttelse reduserer sykefraværet. Når ansatte får være med å bestemme arbeidshverdagen bidrar det ofte til engasjerte ansatte og redusert sykefravær. En studie viste også at en negativ endring i kontroll over tid økte risikoen for sykefravær. Gode prosesser for å inkludere de ansatte legger også til rette for at de ønsker å bli i jobben, og reduserer gjennomtrekk av ansatte.
 4. (Positivt) Kontroll over arbeidstid
  I Finland viser studier at kontroll over arbeidstid kan være med å redusere sykefravær. Dette er noe vi ser mer av nå, spesielt under Korona og økende bruk av hjemmekontor. Men det er viktig å huske på at det er ikke frie tøyler og arbeidstiden i seg selv som er avgjørende, det er dialogen med lederen og den ansattes grad av inkludering. Hvis man sammen er enig om mål og arbeidsoppgavene spiller ikke arbeidstiden noen stor rolle, men tilliten mellom ansatt og leder.
 5. (Positivt) Bra sosialt klima
  Sosialt klima er definert som gruppemedlemmers observerbare atferd i forhold til hverandre. Alle studiene viste at et bra sosialt klima bidro til å redusere sykefraværet. Det er kanskje åpenbart for de fleste, men spørsmålet går på hvordan man kan bidra til å skape et bra sosialt klima. Det er sikkert mange svar på det og noe som varierer fra hver arbeidsplass. Det som ikke endrer seg er viktigheten av å vite hva de ansatte og teamene mener om arbeidsplassen i dag, hva som er bra og ikke fullt så bra. Da er det viktig å ha verktøy som kan engasjere teamene, ansatte og hente verdifull informasjon om arbeidsmiljøet, slik at lederne har kunnskapen og verktøyene til å skape et bedre sosialt klima.

Det var flere faktorer som også viste å ha betydning for sykefraværet, et av de var god ledelse, definert som relasjons- og oppgaveorientert ledelse. Studier viste at god ledelse bidro til lavere sykefravær.

Vi ser at god ledelse kan være vanskelig å oppnå, spesielt når vi ser på alle de ulike faktorene som påvirker arbeidsplassen og hver enkelt ansatt, både fysiske, psykologiske og organisatoriske. Ofte er det så mye å gjøre og mangel på systemer at oppfølgingen av ansatte eller hele teamet ikke blir gjort. Det er en fallgruve vi ser for flere bedrifter, spesielt med den økende graden av sykefravær grunnet psykiske problemer.

Ledere trenger verktøy som forenkler hverdagen deres og som kan automatisere noen av arbeidsoppgavene deres, slik at de kan fokusere på oppgaver som gir verdi. Det er det Workability hjelper arbeidsgivere med.

Relevante artikler

Workability hjelper ledere å bygge tillit og skape engasjement på arbeidsplassen.

Følg oss

E-post: Erlend@workability.no

Telefon: +47 416 68 505

Org.nr. 926 624 636

Workability AS   |   926 624 636   |   Marielund 14, 9006 Tromsø

nb_NONorsk bokmål